Allmänna villkor

1 Tillämpningsområde och omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för fysiska personer (”Användare”) som skapar ett användarkonto (”Kontot”) på eller annars nyttjar Lawlys digitala plattform (“Plattformen”) som tillhandahålls genom system och applikationer och omfattar tjänster som vid var tid tillhandahålls av Lawly AB (orgnr. 559176-7404) (”Lawly”). Dessa allmänna villkor gäller också för fysiska personer som nyttjar Lawlys tjänster på annat sätt än genom Plattformen.

1.2 Hänvisningar i dessa allmänna villkor till “vi”, “oss” eller “vår” hänvisar till Lawly.

1.3 När Användaren skapar ett Konto eller annars påbörjar användandet av Tjänsten och därmed godkänner dessa allmänna villkor ingår Användaren avtal (“Avtalet”) med Lawly. Nyttjandet av Tjänsten och/eller inloggning innebär att Användaren får tillgång till Plattformen och accepterar dessa villkor. Användaren kan även få information om särskilda villkor i samband med köp eller nyttjande av Lawlys tjänster. Dessa särskilda villkor framgår av skriftlig kommunikation med Lawly, eller i andra handlingar, och utgör en del av Avtalet.

1.4 Villkoren gäller de tjänster som Lawly vid var tid tillhandahåller (“Tjänsten”), bl.a.:

● Lawlys webbplats, www.lawly.app
● Juridisk rådgivning genom chatt, e-post och telefonsamtal
● Upprättande av avtal och andra handlingar
● Avtalsflöde

1.5 Följande bestämmelser gäller inte om Användarens tillgång till ett Konto är reglerat i avtal mellan Lawly och en annan aktör, såsom en del av ersättnings- och förmånssystem eller som ett erbjudande till följd av ett medlemskap:

● punkt 6.1
● punkt 6.2
● punkt 6.3

2 Allmänt om Konto och Plattformen

2.1 Användaren får tillgång till Plattformen via Lawlys hemsida, annan hemsida som tillhandahålls av Lawly, någon av Lawlys samarbetspartners hemsida eller en annan hemsida som Lawly tillhandahåller i samarbete med en eller flera samarbetspartners. På hemsidorna kan Användaren skapa Kontot. Kontot skapas när Användaren beställer en Tjänst via Plattformen eller genom att Användaren loggar in på Lawlys egen hemsida. Användare av Tjänsten ska vara minst 18 år och ha rättshandlingsförmåga.

2.2 Användaren ansvarar för användningen av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av Användaren och får inte överlåtas, lånas ut eller upplåtas till någon annan fysisk eller juridisk person. Användaren får endast använda Tjänsten för privat och personligt bruk, och får således endast efterfråga rådgivning som direkt avser Användaren. Användaren ska vara part i, eller på annat sätt ha en direkt koppling till, de avtal som upprättas genom Plattformen. Användaren får inte heller kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Lawly använder för att skydda Tjänsten.

2.3 Användaren ansvarar för att Kontot används i enlighet med Avtalet, andra villkor som vid var tid gäller för någon del av Plattformen, samt vid var tid gällande rätt. Användaren ansvarar för innehållet i den information som denne lämnar vid användande av Tjänsten eller annars publicerar via Tjänsten.

2.4 Genom att ingå Avtalet, bekräftar och accepterar Användaren tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Tjänsten samt vid var tid angivna tjänste- och produktbeskrivningar.

2.5 Lawly ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Plattformen.

3 Juridisk rådgivning

3.1 Lawly har rätt att avgränsa och anpassa rådgivningen i varje enskilt ärende beroende på vid var tid tillgängliga resurser och kompetens. Lawly förbehåller sig rätten att begränsa den juridiska rådgivning som erbjuds till att omfatta vissa rättsområden och frågor inom dem.

3.2 Lawly åtar sig ärenden för Lawly och inte som ärenden för enskilda jurister. Vid behov kan flera jurister ge rådgivning i samma ärende.

3.3 Lawlys rådgivning är, om inte annat skriftligen avtalas, begränsad till svensk rätt och inkluderar inte juridisk rådgivning avseende andra jurisdiktioner än den svenska. För det fall Lawly ger generella upplysningar om vissa frågor som rör ett annat lands jurisdiktion, ska det vara att betrakta som allmän vägledning.

3.4 Lawlys rådgivning utgår från rådande rättsläge och de omständigheter, fakta, information och uppgifter som är kända för Lawly vid den tidpunkt då rådgivningen lämnas. Lawly ansvarar inte för att kontrollera att information som lämnas av Användaren eller Tredje part är korrekt eller fullständig. Lawly förbinder sig inte heller att uppdatera rådgivningen med hänsyn till eventuella efterkommande förändringar av omständigheter eller rättsläge.

3.5 I de fall Lawly lämnar information av juridisk och allmän karaktär utom ramen för ett enskilt ärende ska den informationen alltid betraktas som information av allmän karaktär, som inte kan likställas med personlig rådgivning.

3.6 Lawly har rätt att neka en användare rådgivning eller biträde i ett visst ärende, eller i förhållande till en viss part, om Lawly kan befara att en intressekonflikt föreligger eller kan uppstå eller om det annars föreligger omständighet som utgör hinder för Lawly att tillvarata användarens intressen inom ramen för användarens användning av Tjänsten.

4 Ansvar för rådgivning

4.1 Lawly ansvarar inte för fullständigheten eller riktigheten i den information som Användaren eller Tredje part lämnar till Lawly, och inte heller för indirekt eller direkt skada som uppkommer till följd av att Användaren eller Tredje part lämnar vilseledande eller felaktig information, eller underlåter att lämna viss information. Lawly ansvarar inte heller för om Användaren underlåter att efterfråga rådgivning i viss närliggande fråga, eller upprätta vissa handlingar, som borde efterfrågats eller upprättats givet Användarens förhållanden, bakgrund eller situation i övrigt vid den tidpunkt då rådgivning lämnas.

4.2 Lawly ansvarar inte för indirekt eller direkt skada som uppkommer till följd av omständighet utanför Lawlys kontroll som inte skäligen kunde förutsättas vid tidpunkten för rådgivningen eller vars följder inte skäligen kunde ha undvikits.

4.3 Lawly är inte ansvarig gentemot Användaren för indirekt eller direkt skada som uppkommit till följd av att denne använt Lawlys arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.

4.4 Lawly ansvarar inte för den formella giltigheten av de handlingar som upprättas om handlingarna är underställda formella formkrav vars uppfyllande ligger utanför Lawlys kontroll.

4.5 Avseende skatterådgivning är Lawly inte ansvarig gentemot Användaren för förlust eller skada som uppkommit till följd av att denne som en konsekvens av arbetsresultatet eller rådet, påförts eller riskerar att påföras skatt, skattetillägg eller annat.

4.6 Lawly ansvarar inte för utfallet i ärenden eller tvister inom vilka Lawly har lämnat rådgivning.

4.7 Lawly förbinder sig inte att inför att rådgivning lämnas, göra en fullständig eller uttömmande kartläggning av Användarens rättsliga situation. Den juridiska rådgivning som lämnas i varje enskilt ärende är begränsad och bygger på omständigheter och information som lämnas av Användaren och omfattar som utgångspunkt endast de angelägenheter som Användarens fråga eller begäran avser.

4.8 Rådgivning och vägledning som lämnas i Lawlys Avtalsflöde, liksom de produkter som genereras genom Avtalsflödet, baseras på de sakomständigheter Användaren själv anger. Användaren är själv ansvarig för riktigheten i de sakomständigheter som anges. Lawly är inte ansvarig för skada, fel, brist eller ofullständighet som uppkommer genom att Användaren lämnar felaktiga uppgifter, felaktig information eller inte kan använda Avtalsflödet på avsett sätt. Varje Användare förklarar sig vara införstådd med att den rådgivning som lämnas, och den produkt som genereras baseras på Användarens val, svar och av denne lämnad information.

4.9 Den i Avtalsflödet lämnade rådgivningen gör inte anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Avtalsflödet kan aldrig ersätta juridisk rådgivning av en jurist i ett enskilt fall.

4.10 Lawly tillhandahåller support som kan användas för att få hjälp att använda Avtalsflödet eller annan del av Tjänsten på avsett sätt. Hjälp via supporten ska inte användas som juridisk rådgivning. Lawly tar inte ansvar för följder av Användarens val och agerande till följd av information erhållen via supporten.

4.11 Lawly är inte ansvarig för skada som uppkommer genom att Användaren inte kan använda Tjänsten på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator- eller kommunikationssystem. Lawly ansvarar inte heller för potentiell skada som Användaren kan drabbas av på grund av fel eller brist i Användarens data och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang.

5 Lawlys ansvar

5.1 Avtalet gäller Lawly och inte någon annan till Lawly associerad juridisk eller fysisk person. Ingen annan än Lawly ansvarar således för de för de tjänster som Lawly tillhandahåller.

5.2 Lawly ansvarar endast för direkt skada som vållats av Lawly genom fel eller försummelse kopplat till Lawlys tillhandahållande av Tjänsten. Ansvaret är begränsat till 2 000 000 (två miljoner) kronor.

5.3 Lawly ansvarar endast för direkt och faktisk skada som Användaren har lidit. Det belopp Lawly ansvarar för att ersätta, ska nedsättas med det belopp som Användaren har rätt till, och därmed utkräver av försäkring eller avtal som Användaren tecknat eller som Användaren annars omfattas av.

6 Köp, betalning, beställning och uppsägning

6.1 Köp eller beställning av Tjänsten görs via Plattformen eller genom kontakt med en representant för Lawly. Köpet anses fullbordat när Användaren har godkänt Avtalet och betalning har genomförts. Beställning anses fullbordad när Användaren har godkänt Avtalet och lagt en beställning.

6.2 Alla prisuppgifter i Plattformen är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK).

6.3 Betalning sker genom den betalningsmetod Användaren väljer i samband med köpet. Betalningsmetoden tillhandahålls av en betaltjänstleverantör som har tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

6.4 Giltighetstiden för Tjänsten är sex (6) månader. Det innebär att Användaren har rätt att nyttja sådan tjänst i sex månader från och med dagen för köpet eller beställningen av Tjänsten, oberoende av om eller i vilken utsträckning Användaren har nyttjat Tjänsten under giltighetstiden.

6.5 Kontot avslutas vid det tillfälle då det inte längre föreligger ett giltigt avtal som reglerar Användarens tillgång till Kontot.

6.6 Lawly har alltid rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter eller med sannolika skäl kan antas komma att bryta mot Avtalet och om inte Användaren inom 30 dagar från skriftligt påpekande vidtar rättelse.

7 Ångerrätt

7.1 Vid köp av tjänst som genereras via Lawlys Avtalsflöde, skapas en produkt som är speciellt utformat för varje Användare, utifrån den information Användaren har lämnat, de anvisningar Användaren har givit och de val Användaren har gjort. Produkten som levereras är skräddarsydd, har en tydlig personlig prägel och är skapad enbart för den unika Användaren. I anledning därav saknar Användaren, i enlighet med 2 kap 11 § distansavtalslagen, ångerrätt efter avslutat köp eller beställning av tjänst som genererats via Lawlys avtalsflöde.

7.2 Vid köp av andra tjänster än de som avses i punkt 7.1 har Användaren rätt att frånträda Avtalet (ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Avtalet träffades (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Användaren innan ångerfristens utgång kontakta Lawly och lämna meddelande om att Användaren önskar åberopa sin ångerrätt. Användaren ska meddela Lawly om sitt beslut att frånträda Avtalet genom att skicka ett mail till [email protected]. Användaren kan också meddela Lawly om åberopande av ångerrätten genom att fylla i och skicka Konsumentverkets blankett (https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf) till Lawly via [email protected] eller via post till Lawly AB, Katarinavägen 15, 116 45, Stockholm.

7.3 Om Användaren åberopar ångerrätten efter det att Lawly påbörjat fullgörandet av den köpta tjänsten förbehåller sig Lawly rätten att kräva ersättning från Användaren motsvarande en proportionell andel av hela det avtalade priset, med utgångspunkt i förhållandena vid den tidpunkt då Lawly på ovan angivet sätt underrättats om att Användaren vill åberopa ångerrätten.

8 Immateriella rättigheter

8.1 Användaren får inte förfoga över material som Användaren får tillgång till genom Tjänsten i strid med upphovsrättslagstiftning, annan tillämplig lagstiftning eller med Avtalet. Det innebär bl.a. att Användaren inte får sprida eller kopiera materialet, tillgängliggöra det för allmänheten eller använda materialet i kommersiellt syfte.

8.2 Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Lawlys varumärke, Plattformen och Tjänsten tillhör Lawly. Användaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Lawlys immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. Vid otillåten användning förbehåller sig Lawly rätten att vidta rättsliga åtgärder.

8.3 Immateriella rättigheter till material som skapas av Lawly i Plattformen tillhör Lawly. Användaren har rätt att använda materialet för de ändamål det har tagits fram. De dokument eller annat material som är resultatet av Lawlys arbetsresultat får inte ges allmän spridning såvida inte annat har avtalats. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Lawlys material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller genom övriga instruktioner från Lawly är förbjuden.

9 Radering av konto

9.1 Vid Kontots avslutande raderas Kontot. Sedan Kontot avslutas har Lawly inget ansvar för, eller möjlighet att, spara, återskapa eller annars tillhandahålla information om det innehåll som tidigare funnits.

9.2 Lawly förbehåller sig rätten att anonymisera och spara datan för egna ändamål samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag.

10 Otillåten användning

10.1 Lawly ser allvarligt på all användning av Plattformen och Tjänsten som står i strid med Avtalet eller vid var tid gällande rätt.

10.2 Lawly förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar för eventuella konsekvenser och utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, ta bort information från Plattformen, stänga av Användaren eller vidta andra åtgärder till följd av att Användaren agerar i strid med Avtalet, gällande rätt, eller om det i övrigt bedöms vara nödvändigt för att skydda Lawlys intressen.

10.3 I det fall Användaren bryter mot Avtalet eller gällande rätt är Användaren skyldig att ersätta och hålla Lawly skadeslös från all skada som orsakats av Användaren.

10.4 För det fall Lawly får kännedom om eller kan befara att Användaren använder Tjänsten eller Plattformen för att främja eller på annat sätt medverka till brottslig verksamhet, har Lawly rätt att när som helst och utan ansvar för eventuella konsekvenser och utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, neka Användaren all användning av Tjänsten eller Plattformen, ta bort information från Plattformen, stänga av Användaren och vidta andra erforderliga åtgärder.

10.5 Lawly förbehåller sig rätten att när som helst, utan ansvar för eventuella konsekvenser och utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, neka varje användande av Tjänsten som kan befaras innebära att Lawly medverkar till att upprätta ogiltiga rättshandlingar, som går ut på att någon ska vilseledas eller på annat sätt otillbörligen förmås att företa en rättshandling, eller, som kan befaras leda till att någon annans rätt obehörigen kränks. Detsamma gäller om Lawly får kännedom om eller kan befara att Användaren avser att använda Tjänsten för att upprätta handlingar för skens skull, med osant innehåll, eller, av sådant innehåll att det kan befaras att de kommer att brukas i otillbörliga syften.

11 Sekretess

11.1 Lawly förbinder sig att skydda information som erhålls av Användaren på lämpligt sätt. Lawly har tystnadsplikt avseende samtlig information som Användaren lämnar till Lawly inom ramen för Tjänsten, eller som Lawly i samband därmed fått kännedom om.

11.2 Undantag från tystnadsplikten gäller enligt punkt 12.2 och 12.3 i detta Avtal, samt om Användaren samtyckt därtill eller om laglig skyldighet att lämna upplysning föreligger. Undantag gäller vidare i den mån yppandet är nödvändigt för att Lawly ska kunna värja sig mot klander från Användarens sida eller för att hävda befogat ersättningsanspråk avseende det ifrågavarande uppdraget.

12 Personuppgiftsbehandling

12.1 På grund av skyldigheter enligt lag kan Lawly behöva kontrollera och säkerställa Användarens identitet och i vissa fall även utföra åtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

12.2 Lawly kommer att dela information med en eller flera samarbetspartners i det fall Användaren med hjälp av Tjänsten testamenterat hela eller en del av sin kvarlåtenskap till berörd eller berörda samarbetspartners. Uppgifter som Lawly i dessa fall delar är uppgifter om typ av testamentsgåva som testamenterats till samarbetspartnern, gåvans värde om sådan information finns, samt vissa personuppgifter. Lawly kommer i övrigt inte att dela någon information om vad testamentet innehåller, vilka förordnanden som annars gjorts, eller någon annan information rörande Användarens kvarlåtenskap. Delningen av dessa uppgifter görs för att berörd samarbetspartner ska kunna administrera och planera framtida marknadsföring till Användaren.

12.3 Vid utskrift och hemleverans ombesörjd av extern part kan Lawly komma att överlämna sekretessbelagda uppgifter till den externa parten. Den externa parten är ålagd att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dessa uppgifter från obehörig åtkomst, användning eller förlust. Vidare har Lawly etablerat bindande sekretessavtal med den externa parten för att förstärka skyddet av de behandlade uppgifterna.

12.4 Information om Lawlys personuppgiftsbehandling framgår av vår Integritetspolicy.

13 Ändringar i Tjänsten

13.1 Lawly förbehåller sig rätten att förändra och utveckla innehållet i, omfattningen av och funktionen av Plattformen och Tjänsten, vilket kan innebära att Avtalet påverkas. De förändringar som Lawly bedömer är av väsentligt betydelse för Användaren meddelas via Plattformen och/eller e-post.

14 Force Majeure

14.1 Lawly ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Lawlys kontroll som Lawly skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Lawly inte skäligen kunnat undvika eller övervinna.

15 Meddelanden och utskick

15.1 Användaren ska, i samband med att ett användarkonto skapas, uppge den e-postadress till vilken Användaren önskar att Lawly ska sända bekräftelser, påminnelser och andra meddelanden.

15.2 Meddelanden från Lawly till Användaren ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
a) om avsänt med e-post eller post, när meddelandet är skickat,
b) om avsänt med rekommenderat brev, två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller,
c) om avlämnats med bud, vid överlämnandet.

16 Tillgänglighet

16.1 Plattformen är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar. Lawly förbehåller sig rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Plattformen eller del av Plattformen under en begränsad tid.

16.2 Rådgivning genom chatt och telefonsamtal är tillgänglig under de tider som anges på www.lawly.app eller i Plattformen.

17 Förfarandet vid reklamation, klagomål och krav mot Lawly

17.1 Lawly strävar alltid efter att leverera juridiska tjänster av hög kvalitét, och synpunkter och klagomål från Användare tas på stort allvar. Om missnöje uppstår gör Lawly sitt yttersta för att undanröja det. Användaren kan alltid kontakta Lawly på [email protected].

17.2 Om Användaren anser att Tjänsten är felaktig ska Användaren, för att få åberopa felet, lämna en reklamation genom att kontakta Lawlys kundservice via e-post till [email protected] inom två (2) månader från det att felet inträffade. Meddelande om reklamation kan även skickas via post till Lawly AB, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm.

Vid reklamation ska Användaren uppge en detaljerad redogörelse av felet. Användaren ska vidare verifiera sitt köp av tjänsten genom att skicka med en orderbekräftelse eller dylikt underlag.

17.3 Krav som är kopplade till rådgivning som Lawly har lämnat ska i första hand alltid framställas direkt till Lawly. Kravet ska framställas inom skälig tid efter det att Användaren har blivit medveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Kravet får inte framställas senare än sex månader efter den dag då de aktuella omständigheterna var kända för Användaren eller efter rimlig efterforskning kunde ha blivit kända för Användaren. Kravet får inte under några omständigheter framställas efter passerad preskriptionstid.

18 Överlåtelse

18.1 Lawly har rätt att helt eller delvis, överlåta Avtalet och/eller, helt eller delvis, delegera sina skyldigheter enligt Avtalet.

18.2 Användaren får inte, helt eller delvis, överlåta Avtalet eller Användarens rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

19 Tvister och tillämplig lag

19.1 Användaren har alltid rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information om Allmänna Reklamationsnämnden samt kontaktuppgifter finns på www.arn.se.

19.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

20 Ändringar i avtalet

20.1 Lawly har rätt att göra ändringar i Avtalet. Nya versioner av Avtalet ska publiceras på www.lawly.app. Den nya versionen av Avtalet gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen.

21 Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Lawly eller Avtalet vänligen kontakta oss.
E-postadress: [email protected]
Telefonnr: 08 721 75 55
Företagsnamn: Lawly AB
Org. nummer: 559176-7404
Adress: Katarinavägen 15
116 45 Stockholm

Senast uppdaterad: 2023.09.08