Integritetspolicy

Lawly erbjuder juridiska tjänster för dig som privatperson, direkt i din dator eller mobiltelefon. Det är givetvis viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den här policyn syftar till att beskriva hur, varför och hur länge vi behandlar dina (“den Registrerades”) personuppgifter inom ramen för vår plattform (“Plattformen”) för juridisk rådgivning och upprättande av dokument (”Tjänsten”), samt hur vi i övrigt behandlar dina personuppgifter när du på något sätt är i kontakt med oss. Den syftar vidare till att informera dig om dina rättigheter kopplade till den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Beskrivning av begrepp

Personuppgifter är all slags information som går att härleda till en identifierbar levande person.

Behandling av personuppgifter är allt som kan göras med en personuppgift, exempelvis lagring, ändring, läsning, delning och överlämning.

Personuppgiftsansvarig är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddsregler.

Personuppgiftsbiträde är det företag/organisation som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla personuppgifterna enligt personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

Lawly's personuppgiftsansvar

Privatpersoner kan få tillgång till Tjänsten genom Lawly’s hemsida, genom Lawly’s app, eller genom en hemsida tillhörande någon av de samarbetspartners som Lawly har ingått partneravtal med.

Lawly är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in genom Tjänsten, från den tidpunkt då den Registrerade påbörjar nyttjandet av Tjänsten och därmed bekräftar att han eller hon har tagit del av Lawly's Allmänna villkor samt denna Integritetspolicy.

Lawly är också personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in i samband med att en privatperson kontaktar Lawly via vår hemsida, e-post, telefon, eller på annat sätt.

Lawly kan komma att dela personuppgifter med de samarbetspartners Lawly har ingått partneravtal med. I de fall Lawly delar personuppgifter med samarbetspartners, är respektive samarbetspartner ensamt personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifterna efter överföringen från Lawly.

Lawly's behandling av personuppgifter

Vilka uppgifter samlar Lawly in?

Lawly samlar in de personuppgifter som du väljer att dela med oss i samband med ditt nyttjande av Tjänsten, när du kontaktar oss via vår hemsida, e-post, telefon, våra sociala kanaler, eller på annat sätt.

Insamling av personuppgifter från tredje part

Lawly kan också komma att samla in kompletterande personuppgifter från tredje part. Sådan insamling sker från offentligt tillgängliga källor och avser följande kategorier av personuppgifter:

· Identifieringsuppgifter

· Folkbokföring

· Personnummer

Varför behandlar Lawly personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen

Lawly behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla Tjänsten, marknadsföra den, besvara frågor och på annat sätt kommunicera med dig när du kontaktar oss.

​​Lawly kan även behandla dina personuppgifter när du skriver en recension om Lawly’s tjänst.

Lawly kan också komma att behandla dina personuppgifter när så krävs till följd av rättslig förpliktelse, eller för att tillvarata våra egna rättsliga intressen - exempelvis om vi skulle ha en tvist med dig.

I de fall du nyttjar Tjänsten för att testamentera en gåva till någon eller några av Lawly’s samarbetspartners delas din e-postadress, personnummer och namn med den aktuella organisationen/de aktuella organisationerna. Delningen är motiverad av att det är av vikt för organisationen att få kännedom om att du har upprättat, eller avser att upprätta, ett testamente till förmån för densamma, så att organisationen kan anpassa sin behandling av dina personuppgifter utifrån det, och administrera exempelvis kommunikation och administration.

Lawly förbehåller sig rätten att använda en extern part, tredje part, för att utföra tjänster som inkluderar utskrift och posthantering av kunders handlingar. Denna externa part agerar som Lawlys databehandlare och behandlar personuppgifter och sekretessbelagda handlingar enligt Lawlys instruktioner och enligt gällande dataskyddslagstiftning. För att säkerställa adekvat skydd och säkerhet för de behandlade uppgifterna har Lawly upprättat nödvändiga avtal, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal, med den externa parten.

Genom att välja Lawlys tjänst för hemleverans eller dokumentförvaring samtycker kunden till att Lawly överför dennes personuppgifter och sekretessbelagda handlingar till den externa parten för att utföra de angivna tjänsterna. Denna dataöverföring är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan Lawly och kunden samt bygger på Lawlys berättigade intresse av att tillhandahålla effektiva och bekväma tjänster.

 

Lawly strävar efter att säkerställa att kunders personuppgifter och konfidentiella handlingar hanteras med högsta möjliga säkerhet och integritet. Den externa parten är ålagd att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dessa uppgifter från obehörig åtkomst, användning eller förlust. Vidare har Lawly etablerat bindande sekretessavtal med den externa parten för att förstärka skyddet av de behandlade uppgifterna.


Rättslig grund

För att få behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för behandlingen. Lawly använder sig av följande lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter:

● Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra eller administrera ett avtal som ingåtts med dig.

● Då Lawly måste behandla dina personuppgifter till följd av en rättslig förpliktelse, exempelvis när vi måste behandla dina personuppgifter för bokföringsändamål.

● I de fall Lawly eller tredje part har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, och vi efter en intresseavvägning anser att vårt, eller tredje parts, intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte bli behandlad. Detta sker exempelvis när vi marknadsför våra tjänster, eller då dina personuppgifter delas med någon av våra samarbetspartners i enlighet med vad som anges i denna policy.

Mer information om vilka lagliga grunder vi tillämpar för respektive behandling finns i tabellen nedan.

Behandling av den Registrerades personuppgifter

Ändamål

Rättslig grund

För att verifiera den Registrerades identitet genom inlogg via e-postadress eller genom en digital signeringstjänst

Fullgörande av avtal

För att behandla korrekta och uppdaterade personuppgifter

Fullgörande av avtal

För att tillhandahålla juridisk rådgivning inom ramen för Tjänsten

Fullgörande av avtal

För att förbereda och upprätta avtal genom Tjänsten

Fullgörande av avtal

För att administrera avtalsförhållandet, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt de allmänna villkoren och för att tillhandahålla de tjänster och information som efterfrågas av den Registrerade

Fullgörande av avtal

För att tillhandahålla av supporttjänster relaterat till nyttjandet av Tjänsten

Fullgörande av avtal

För att marknadsföra Lawly's produkter och/eller tjänster samt förbättra användarupplevelsen

Berättigat intresse

För att marknadsföra andra aktörers produkter och tjänster relaterade till Tjänsten

Berättigat intresse

För att utvärdera, utveckla och förbättra kvaliteten av Tjänsten

Berättigat intresse

För intern felsökning, dataanalys, tester och statistiska ändamål

Berättigat intresse

För att bearbeta personuppgifter för marknadsföring och spridning av information om Lawly

Berättigat intresse

För att dela personuppgifter med Lawly’s samarbetspartners

Fullgörande av avtal

För att spara och lagra dokumentation och arbetsresultat som genererats vid nyttjande av Tjänsten

Berättigat intresse

För att hantera förfrågningar eller annan kontakt via hemsida, sociala medier, e-post, telefon, eller på annat sätt

Berättigat intresse

För att spara personuppgifter för bokföringsändamål

Rättslig förpliktelse

Behandling av personuppgifter tillhörande annan än den Registrerade

I vissa fall kräver de tjänster och funktioner som Lawly erbjuder att den Registrerade lämnar personuppgifter som tillhör någon annan än sig själv. Det kan exempelvis vara då ett avtal, testamente, eller annan handling ska upprättas genom Tjänsten, i vilken den andra personen blir omnämnd eller är avtalspart, eller då den Registrerade inom ramen för den juridiska rådgivningen lämnar uppgifter som direkt eller indirekt går att härleda till en annan person. Lawly efterfrågar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna fullgöra det avtal som har ingåtts med den Registrerade genom Lawly's Allmänna villkor.

I relation till den Registrerades avtalsparter och andra personer som av olika anledningar omnämns, i avtal, testamente, eller i samband med rådgivning, grundar sig Lawly’s personuppgiftsbehandling på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör de Registrerades och alltså i förlängningen, våra, berättigade intressen, och att dessa väger tyngre än den omnämnda personens eventuella motstående intressen eller grundläggande fri- och rättigheter.

Hur länge sparar Lawly dina personuppgifter?

Lawly behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in eller på annat sätt behandlats.

Dina personuppgifter behandlas under den tid det finns ett avtalsförhållande mellan dig och Lawly, och under den tid du har ett aktivt konto i någon del av Lawly’s Plattform. Om avtalsförhållandet mellan dig och Lawly upphör raderas, eller anonymiseras, de av dina personuppgifter som inte längre är relevanta. Relevanta personuppgifter och information om ditt nyttjande av tjänsten kan dock, även efter avslutat avtalsförhållande, behandlas under en period om 10 år. Sådan behandling sker med hänsyn till Tjänstens natur och bl a. risken för att det i framtiden kan komma att uppstå oklarheter eller oenigheter kring ditt nyttjande av Tjänsten. Lagring sker också med hänsyn till reglerna om preskription.

Om ett kundförhållande inte har uppstått på grund av att nyttjandet av Tjänsten har avbrutits innan ett köp eller en beställning har genomförts, eller om dina personuppgifter har kommit Lawly tillhanda på annat sätt än genom nyttjande av Tjänsten inom ramen för Plattformen, och Lawlys behandling av personuppgifterna således endast sker i marknadsföringssyfte eller liknande, kommer dina personuppgifter att raderas om du motsätter dig sådan behandling. De behandlas dock som längst i två år.

I vissa fall kan Lawly behöva lagra personuppgifter under andra tidsfrister än ovan, exempelvis för att uppfylla lagstiftning avseende bokföring.

Hur Lawly delar dina personuppgifter

I vissa fall kan vi behöva dela dina personuppgifter med tredje part för att kunna tillhandahålla, förbättra eller annars administrera Tjänsten. I dessa fall säkerställer vi alltid att mottagaren följer Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning angående personuppgiftsbehandling.

I de fall mottagaren behandlar personuppgifter enligt Lawly’s instruktioner är mottagaren ett personuppgiftsbiträde till Lawly. I dessa fall har Lawly och tredje part upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Lawly kan också, i enlighet med vad som anges i denna policy, komma att dela dina personuppgifter med en mottagare som tar emot personuppgifterna med självständigt personuppgiftsansvar.

Personuppgifterna kan komma att överföras till:

  • hjälp- eller välgörenhetsorganisationer som utgör Lawly’s samarbetspartners och som den Registrerade, genom att nyttja TJänsten, upprättar eller avser att upprätta ett testamente till förmån för. Respektive samarbetspartner behandlar, efter överföringen, de överförda personuppgifterna med eget personuppgiftsansvar i enlighet med dess egen Integritetspolicy. Personuppgifterna delas efter att den Registrerade har påbörjat nyttjandet av Tjänsten och bekräftat att han eller hon har tagit del av Lawly's Allmänna villkor samt denna Integritetspolicy.

  • underleverantörer i deras roll som Personuppgiftsbiträden (IT-tjänsteleverantörer, företag för e-postutskick och informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till Lawly's tillhandahållande av Tjänsten).

  • myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

  • Underleverantör som förser Lawly med tekniska lösningar för att inhämta och publicera recensioner.


Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga att bevara uppgifterna enligt lag.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med denna policy eller tillämplig lag har du alltid rätt att lämna in klagomål till relevant tillsynsmyndighet. Om du befinner dig i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten du ska vända dig till. Vi ber dig dock att i första hand kontakta oss för att framföra eventuella klagomål.

Överföring till s.k. tredje land utanför EU/EES

Lawly behandlar i regel dina personuppgifter inom EU/EES. För att hantera mötesbokning och chattfunktion använder dock Lawly tjänsterna Calendly och HubSpot som kan behandla personuppgifter i tredje land via Google och Amazon Web Services. För internkommunikation använder Lawly tjänsten Slack som också kan behandla personuppgifter i tredje land.

All behandling som sker i tredje land är säkrad genom implementering av EU-kommissionens standardavtalsklausuler i det personuppgiftsbiträdesavtal har med Calendly och HubSpot respektive Slack.

I de fall dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES har du alltid rätt att vända dig till oss för att få mer information om vilka åtgärder vi vidtagit för att säkerställa behandlingen av dina personuppgifter.

Säkerhet

Lawly's tjänst är en egenutvecklad teknisk plattform som ägs och kontrolleras av Lawly och som löpande utvecklas och kvalitetssäkras. Lawly genomför kontinuerliga kontroller och tillämpar de tillgängliga säkerhetsåtgärder som är lämpliga.

Cookies

Lawly använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera användandet av Tjänsten så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie policy nedan.

Kontakt

Vid frågor om hur Lawly behandlar personuppgifter:

Företagsnamn: Lawly AB

Org. nummer: 559176-7404

E-postadress: [email protected]

Telefonnr: 08 721 75 55

Adress: Katarinavägen 15

116 45 Stockholm

Ändringar i denna policy

Lawly förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy. Du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida. Vid uppdateringar eller ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att särskilt kommuniceras till dig.

Cookie policy

Lawly använder cookies och liknande tekniker (tillsammans benämnda “cookies”) för att förbättra din användarupplevelse. Denna Cookie Policy (“Policyn”) beskriver hur vi använder cookies på vår webbplats och den tillhörande mobilapplikationen (härefter “webbplatsen”). Policyn beskriver vad dessa tekniker är, varför de används och din möjlighet att välja hur de ska användas.

Policyn beskriver Lawlys användning av cookies. Den syftar till att förklara vad cookies är, varför dom används och vilka val du kan göra kopplat till användningen av cookies. För information om hur vi behandlar personuppgifter i samband med cookies se vår Integritetspolicy.

Vad är en cookie?

En cookie är en lite textfil som består av olika tecken, som skickas från en webbplats och lagras i minnet på besökarens webbläsare, mobiltelefon eller annan enhet som används för att besöka webbplatsen. En cookie kan hjälpa den som tillhandahåller webbplatsen att känna igen den enhet som används till nästa gång webbplatsen besöks, tillhandahålla vissa funktioner och att dokumentera användarbeteenden på webbplatsen.

Sessioncookies och permanenta cookies

Sessioncookies - Dessa cookies upphör att gälla när du stänger webbläsaren.

Permanenta cookies - Dessa cookies finns kvar på din enhet under en viss tidsperiod eller när du tar bort dom.

Första- och tredjepartscookies

Förstapartscookies – Dessa cookies ställs in av den aktuella webbplatsen du besöker, antingen av oss eller av tredje part på vår begäran.

Tredjepartscookies – Dessa cookies ställs in av en annan part än den webbplats du besöker. Om du besöker Lawlys webbplats eller använder Lawlys tjänster, och en annan part ställer in en cookie genom den webbplatsen skulle detta vara en tredjepartscookie.

Lawlys användning av cookies

Typ av cookie

Syfte

Helt nödvändiga cookies

Sammanfattningsvis möjliggör dessa cookies tjänster du har efterfrågat inom ramen för vår webbplats.

Prestandacookies

Dessa cookies möjliggör för oss att känna igen dig samt se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. De hjälper oss också att förbättra och underhålla hur webbplatsen fungerar, till exempel för att se till att du enkelt hittar vad du söker och se till att de sidor du besöker laddas snabbare. Vi kan också inhämta information från våra e-nyhetsbrev eller andra meddelanden vi skickar till dig, inklusive om du har öppnat eller vidarebefordrade ett nyhetsbrev eller klickade på något av innehållet. Denna information upplyser oss om våra nyhetsbrevs effektivitet och hjälper oss att säkerställa att vi levererar information du tycker är intressant.

Funktionscookies

När du besöker webbplatsen, så kan vi lämna en cookie i minnet på din webbläsare. Detta göra att vi kan tillhandahålla tjänsten enligt dina önskemål. Syftet är att tillhandahålla information och tjänster som är relevanta för dig, utan att behöver fråga dig samma frågor varje gång du besöker vår webbplats.

Analyscookies

Vi använder analyscookies för att analyser hur du får tillgång webbplatsen och våra tjänste samt hur de används. Vi använder informationen för att underhålla och utveckla webbplatsen och våra tjänster.

Tredjepartscookies

Lawly använder endast pålitliga tredje parter för annonsering kopplat till vår webbplats. Dessa parter kan använda information kopplat till dina besök på vår webbplats för att generera relevanta annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. De kan också använda teknik för att mäta annonsernas effektivitet. Den information som samlas in av dessa tredje parter gör det inte möjligt för oss eller dem att identifiera ditt namn, kontaktuppgifter eller andra personuppgifter om du inte väljer att tillhandahålla dessa.

Vi har inte möjlighet att kontrollera dessa tredjepartscookies och därför hänvisar vi dig till deras respektive policys.

Tjänsteleverantör

Information om tjänsteleverantörers hantering av data

Facebook

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Trustpilot

https://legal.trustpilot.com/for-everyone/cookie-policy
Crisp

https://help.crisp.chat/en/art...

Calendly

https://calendly.com/pages/privacy

reCAPTCHA

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB

Hantera cookies

Du kan när som helst dra tillbaka eller ändra ditt medgivande till vår användning av cookies. Om du inte längre vill ta emot cookies kan du använda dina webbläsarinställningar för att godkänna, neka och ta bort cookies. För att göra det följer du instruktionerna som finns i webbläsaren (vanligtvis under ”Hjälp”, ”Verktyg” eller ”Redigera”). Observera att om du ställer in din webbläsare att nekar cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på Lawlys webbplats. Om du vill ha mer information kan du besöka www.allaboutcookies.org.

Uppdateringar av policy

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår hemsida. Om du är användare av Lawlys tjänster kommer vi meddela dig om vi gör väsentliga ändringar i policyn genom tjänsten eller genom att vi skickar ett e-postmeddelande till dig.

Kontakt

Tack för att du har läst vår cookie policy. Om du har några frågor kan du kontakta oss på:

Företagsnamn: Lawly AB

Org. nummer: 559176-7404

E-postadress: [email protected]

Telefonnr: 08 721 75 55

Adress: Katarinavägen 15

116 45 Stockholm